Tetín

                                         

                                                            

                                            http://www.tetin.cz/             Tetín - Karlovské místo     

 

 

 Průvod Karla IV.
sobota 3. 6. - neděle 4. 6. 2017

    V sobotu 3. června z Králova Dvora vyrazí slavnostní Poselstvo  vévody Štěpána II. bavorského. První den zakončí na Tetíně, kde bude připraveno přivítání poselstva vévody Štěpána II. a jeho doprovodu jak ze strany města, tak také církve. A to díky významu Tetína jako místa, kde byla zavražděna sv. Ludmila, první Přemyslovna a předek Karla IV. Na Tetíně bude přichystán kulturní program nejen pro účastníky průvodu.

 

Program na Tetíně v sobotu 3. 6. 2017

 

Dětský den na fotbalovém hřišti od 10:00 hodin

 

soutěže, malování na obličej, jízdy na ponících, ukázka zásahu a techniky SDH Tetín,

přehlídka klubu vojenské historie

 

17:00 - Slavnostní příjezd Poselstva vévody Štěpána II. bavorského do Tetína
17:00 - 18:00 - program na počest vévody Štěpána II. u kostelů:


přivítání dětským tetínským sborem

pozdravení rychtářem a farářem tetínským

slavnostní bubny - skupina Honorata

tanečnice pro vévodu

šermířský turnaj skupiny Burdýři

 

18:00 - koncert středověké hudby Elthin

19:00 - hostina v táboře družiny vévody Štěpána do nočních hodin

   

    Druhý den, tedy v neděli 4. června, vyrazí průvod v 10:00 z Tetína do Srbska. Vévoda Štěpán II. zde bude okolo 11:30 přivítán představiteli obce Srbsko. Ti se pak společně vydají na Karlštejn. Do města Karlštejn průvod dorazí okolo 15 hodiny, tedy krátce před příchodem průvodu císaře Karla IV.

 

 

 

 

 

Svatá Ludmila 1100 let

 

oficiální internetové stránky projektu - http://www.svataludmila.cz/

facebooková stránka - Svatá Ludmila 1100let

 

 

V roce 2021 si připomeneme výročí 1100 let od zavraždění Svaté Ludmily na Tetínském hradišti.


    V období do roku 2021 se chceme Svaté Ludmile souvisle věnovat. Je patronkou rodin, první českou i slovanskou světicí, jejíž jméno nesou kostely či instituce skoro po celém světě. Rozhodli jsme se proto připravit projekt Svatá Ludmila 1100 let, který bude této světice hoden. A v rámci příprav na toto výročí tak také připomenout její slávu.

    Projekt Svatá Ludmila 1100 let je zastřešen stejnojmenným spolkem. Jeho zakládajícími členy jsou obec Tetín, město Mělník, město Roztoky, farnost Beroun a farnost Roztoky. Spolek je však otevřen všem dalším zájemcům, kteří se chtějí na projektu spolupodílet. Budeme rádi pokud se rozhodnete na něj finančně přispět či se zapojit do příprav. Nebo se jednotlivých akcí jen osobně zúčastníte. Projekt Svatá Ludmila 1100 let si zaslouží nadregionální, celonárodní a snad i nadnárodní pozornost. 

 

 

 

    Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující i po 1100 letech. I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní obrys jejího života je znám. Narodila se pravděpodobně v roce 860. Díky manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským knížetem Bořivojem stála u samých počátků konstituování českého státu a formování národů budoucí střední Evropy.

    Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla na svět šest dětí. Stala se zakladatelskou vládnoucí dynastie a snažila se ovlivňovat i soudobou politickou situaci za vlády svých synů Spytihněva a Vratislava. Významnou roli sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla důraz na chlapcovo vzdělání. Právě předáváním moudrosti a zkušeností zralého věku budoucímu knížeti ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.

    15. září 921 byla z příkazu snachy Drahomíry zavražděna na tetínském hradišti Tunnou a Gommonem. Písemné prameny uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských důvodů. Ludmila byla původně pohřbena na Tetíně. Roku 925 nechal kníže Václav přenést její ostatky do svatojiřské baziliky na Pražském hradě. Kult sv. Ludmily tak byl zpočátku spjat především s klášterem sv. Jiří. Ve 12. století se pak začíná šířit po celé zemi.

    Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky budoucího sv. Václava. Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem své mučednické smrti.

Pohled do historie Tetína

 

    Jsou místa, která čas zastře svou věčností, ale jsou i taková, která žijí v povědomí národa celá staletí. K těm už více než tisíc let patří Tetín. Jeho počátky jsou v mnoha pověstech spojovány už s Krokovou dcerou Tetkou, tj. s r. 712 n. l., ale historická studie a archeologické zprávy ho umisťují do první poloviny

X. stol. n. l.; je spojován s pobytem sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava na Tetíně, jehož zde údajně po krátký čas vychovávala.

 

    V roce 921 však Ludmilina snacha Drahomíra najala vrahy a ti, v první vigilii noční z 15. na 16. září, Ludmilu na Tetíně zavraždili. Svatá Ludmila je první světicí, uváděnou ve spojitosti s Přemyslovci. Vzhledem k Ludmile můžeme Tetín považovat za jedno z míst pobytu prvních křesťanů v Čechách a jeden z kořenů české historie, vzhledem ke sv. Václavovi bývá někdy spojován s počátky české státnosti. Lze říci, že Tetín přinesl významný vklad do klenotnice české historie.

 

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz